SPONSORS

Venues

19-20 May 2024

CAIRO
EGYPT

Park Hyatt

22-23 May 2024

JEDDAH
SAUDI ARABIA

Park Hyatt
Jeddah

Al Kurnaysh Rd, Al Hamra District Southern Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

26-27 May 2024

RIYADH
SAUDi ARABIA

Madareem Crown
Riyadh

Hayya Alal Falah Road, 13314,
Riyadh, Saudi Arabia

29-30 May 2024

DAMMAM
SAUDI ARABIA

Le Méridien
Al Khobar

Corniche Boulevard, Alkurnaish, Al Khobar 31952, Saudi Arabia

2-3 June 2024

MANAMA
BAHRAIN

5-6 June 2024

DOHA
QATAR

9-10 June 2024

MUSCAT
OMAN